کانال سروش Overdooes

کانال Overdooes

ID: @over_dooes

ڪانالےڪہ تونست اشڪ۱۵۰۰۰۰ نفر رودربیاره اگہ میتونے تحمل ڪنے بیاهمہ دنبال این ڪانال هستن خیلے گشتم تا دوباره لینڪشو پیدا کردم
@over_dooes ?
اگہ دلتنگ عشقتے بیا?

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال dooes ، کانال over ، کانال Overdooes ، کانال اشڪ ، کانال اگہ ، کانال این ، کانال بیا ، کانال بیاهمہ ، کانال پیدا ، کانال تحمل ، کانال تونست ، کانال خیلے ، کانال دلتنگ ، کانال دنبال ، کانال دوباره ، کانال رودربیاره ، کانال عشقتے ، کانال کردم ، کانال ڪانال ، کانال ڪانالےڪہ ، کانال ڪنے ، کانال گشتم ، کانال لینڪشو ، کانال میتونے ، کانال نفر ، کانال هستن

کانال های سروش ویژه کانال های سروش پربازدید